Vådområder

Om vådområder

Vådområder skal forbedre forholdene for naturen.

Vådområde og lavbundsindsatsen i vandområdeplanerne.

Kvælstof- og fosforvådområder er med til at reducere mængden af kvælstof- og fosforudledning til de danske kystvande, fjorde og søer, hvor næringsstofferne skaber miljøproblemer. Udtagning af lavbundsjorder bidrager både til sikring af biodiversitet, reduktion af kvælstofudvaskning og lavere udledning af drivhusgasser.