Vand og Naturindsatsen

Vådområdeindsatsen er forudsat at skulle gennemføres via to modeller 1) større kommunale projekter som skal stå for langt størstedelen af næringsstofreduktionen 2) mindre private projekter svarende til tilskudsordningen i Vandmiljøplan 3 (VMPIII).

For at Danmark kan leve op til EU's vandrammedirektiv skal der gennemføres en betydelig indsats med at forbedre vandkvaliteten. Èt af de mange virkemidler der skal anvendes, er etablering og genopretning af vådområder og ådale. Projekterne skal begrænse udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet. Vådområderne er rettet mod kvælstof (N) mens ådalene er rettet mod fosfor (P). I alt skal udledningen af kvælstof reduceres med 1130 tons, mens udledningen af fosfor skal reduceres med 30 tons.

Der er regnet med en N reduktion på 113 kg. N/ha, hvilket betyder, at en reduktion på 1130 tons N kræver 10.000 ha. vådområder. Reduktionen på 113 kg. N/ha. er baseret på erfaringerne fra tidligere vådområdeprojekter. Erfaringerne fra de statslige naturforvaltningsprojekter er, at der ved en målrettet placering af vådområderne kan opnås en højere N-effektivitet, som gennemsnitlig er på ca. 177 kg N/ha. Derved vil der medgå færre ha. til at nå reduktionsmålet. Hvad angår fosfor regnes med en reduktion på 10 kg. P/ha, hvilket betyder, at en reduktion på 30 tons P kræver 3.000 ha ådalsprojekter. 

Omdrejningspunktet for indsatsen er de statslige vandplaner. Der er i alt 23 vandplaner, der hver forholder sig til et hovedvandopland. I vandplanerne fremgår hvor stor en reduktion af kvælstof og fosfor der skal nås gennem vådområde- og ådalsindsatsen.  

Indsatsen skal implementeres i perioden 2010-2015.