Vandløb

Om vandløb

For at sikre vandløbenes evne til at lede vand væk gennemføres der i næsten alle vandløb en vedligeholdelse.

Private vandløb

Vedligeholdelse af private vandløb. Denne side henvender sig til ejendomme, som selv vedligeholder vandløb. Vedligeholdes vandløbet skånsomt, øges naturværdierne i og omkring vandløbet og andre tilknyttede vådområder.

Offentlige vandløb

Randers Kommune vedligeholder alle offentlige vandløb efter bestemmelserne i vandløbsregulativet.

Vandløbsregulativer

For offentlige vandløb er bestemmelserne vedtaget og samlet i et vandløbsregulativ. Vandløbsregulativet beskriver bl.a. vandløbets beliggenhed, dimension og vedligeholdelse.

Nedklassificering af vandløb

Randers Kommune har som en konsekvens af kommunalreformen i dag administrationen, herunder vedligeholdelsespligten af offentlige vandløb fra flere tidligere kommuner og amter.

Skab bedre vandløb

Skab bedre vandløb er en vejledning der giver inspiration og viser eksempler på, hvordan de fysiske forhold i mindre vandløb kan forbedres med små midler.

Vandløbsprojekter

Som et led i realiseringen af målsætningerne i Vandplan 2010-2015 arbejder Randers Kommune med forbedring af de fysiske og biologiske forhold i en række af kommunens vandløb.

Fiskeundersøgelser

Fiskeundersøgelser bruges som et redskab til vurdering af, om vandløbene i Randers Kommune udvikler sig i den rigtige retning

Vade- og vandingssteder

Vade- og vandingssteder i Randers.

Når du spuler dine dræn

Vedligeholdelse af dræn og rørlagte vandløb skal udføres således, at der ikke sker udledning af spulevand og sedimenter til vandløbet.

Dyrkningsfrie bræmmer

I det åbne land skal der ved mange vandløb og søer være en 2 meter dyrkningsfri bræmme.

Udkast til vandløbsregulativer

Nederst på siden kan du se hvilke udkast til vandløbsregulativer, Randers Kommune har fremlagt i 8 uger for offentligheden.

Endelig vedtagelse af vandløbsregulativer

Randers Kommune har besluttet, at vedtage udkastene til de nedenstående vandløbsregulativer.