Dyrkningsfrie bræmmer

Dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb og rundt om søer og vandhuller. I det åbne land skal vandløb, søer og vandhuller beskyttes af en 2 meter dyrkningsfri bræmme. I vandløbsloven betragtes 2 meter-bræmmen som en del af vandområdet.

Hensigten med en 2 meter dyrkningsfri bræmme

Hensigten med den 2 meter dyrkningsfri bræmme er at bevare og sikre bræmmen i en stabil tilstand for derved at begrænse erosion og beskytte selve vandløbet eller søen mod udskridninger fra bl.a. landbrugets tunge maskiner, m.v. 

En stabil bred sikrer gode fysiske forhold til gavn for både fisk og smådyr og mindsker behovet for en dyr og miljømæssigt belastende oprensning. Desuden beskyttes vandmiljøet imod næringssalte og pesticider fra dyrkede arealer. 

Hvilke vandløb og søer skal have en 2 meter bræmme

Bestemmelsen om 2 meter dyrkningsfrie bræmmer gælder for åbne vandløb som er højt målsatte og naturlige, samt omkring søer som er større end 100 m2 (Vandløbslovens § 69) 1). 

Ved naturlige vandløb forstås de vandløb, som er dannet fra naturens hånd. Ved vurderingen af om et vandløb er naturligt indgår følgende kriterier:

 • Vandløbet 2) findes på gamle kort, f.eks. på målebordsblade 1:20.000 eller evt. ældre 
 • Vandløbet ligger i en vandløbsdal, der markerer forløbet 
 • Vandløbet er mæanderet, eller der er spor i vandløbsdalen efter tidligere snoninger 
 • Vandløbet har et opland med en størrelse, som betinger en vandafstrømning, der giver vand nok til et vandløb 
 • Vandløbet behøver ikke nødvendigvist være vandførende hele året 
 • Vandløbet har en skærpet målsætning. 

Det ændrer ikke på et vandløbs status som naturligt vandløb, at der på et tidspunkt er foretaget regulering f.eks. ved uddybning, udretning eller omlægning bortset fra rørlægning. Genåbning af et rørlagt naturligt vandløb vil medføre, at vandløbet atter anses for naturligt, hvilket vil betyde at bræmmebestemmelsen fremover er gældende.

Oprindelige vandløb som ligger i et Landvindingslag / pumpelag skal også have 2 meter dyrkningsfri vandløbsbræmme. 

Ved naturlige søer forstås søer, der topografisk indgår i det pågældende landskab eller miljø. Det ændrer ikke på en søs status som naturlig sø, at der på et tidspunkt er foretaget regulering, f.eks. ved hævning af vandstanden i forbindelse med mølledrift eller sænkning af vandstanden ved dræning. 

Bræmmebestemmelserne gælder ikke i følgende tilfælde: 

 • Rørlagte vandløbsstrækninger.  
 • Gravede kunstige afvandingskanaler. 
 • Vandløb, som udelukkende løber på èn ejendom. 
 • Vandløb og søer, som ikke er omfattet af vandløbsloven. 
 • Isolerede søer/vandhuller under 100 m2.

Anvendelse af bræmmearealet

Inden for 2 meter-bræmmen må der ikke dyrkes, jorden må ikke bearbejdes eller terrænreguleres. Endvidere må der ikke opstilles nye hegn. Kommunen kan plante træer langs offentlige vandløb for at begrænse grødevæksten.

Langs offentlige vandløb er kommunen kun forpligtet til at fjerne vegetation i det omfang den kan forringe den regulativmæssige vandføringsevne. Bredejeren skal fortsat bekæmpe flyvehavre og kæmpebjørneklo i bræmmen og dermed opfylde forpligtigelser efter bestemmelserne herom.

Udlægning af en 2 meter dyrkningsfri bræmme

Korrekt udlægning af den lovpligtige 2 m bræmme langs højt målsatte -, naturlige vandløb og omkring søer og vandhuller som er større end 100 m2.

Overholdelsen af 2 meter-bræmmen kontrollerer Randers Kommune ved stikprøve, i ordinære vandløbstilsyn, under vedligeholdelsesarbejder og ved kontrol med landbrugsejendomme, som udtages til krydsoverensstemmelse.

Overtrædelse af bræmmebestemmelsen

Er bræmmen ikke til stede, vil det være en overtrædelse af vandløbslovens § 54a og kommunen er forpligtet til at få forholdet bragt i orden. Bræmmebestemmelsen er omfattet af straffebestemmelserne i vandløbsloven og indgår i bedømmelsen af krav til krydsoverensstemmelse, som gælder for støttemodtagere under visse støtteordninger.

Mange gode grunde til at udvide bræmmen ved at etablere braklagte randzoner 

En braklagt randzone er med til at beskytte vandmiljøet mod tilførsel af fosfor, kvælstof og pesticider.

Den braklagte randzone skal være mindst 10 m og højst 20 m bred målt fra vandløbets eller søens øverste kant. For vandløb eller søer med 2 meter dyrkningsfri bræmmer, indgår 2 meter-bræmmen i den braklagte randzone.

Randzonerne skal i tilsagnsperioden være udlagt som græs- eller naturarealer med tæt lavt plantedække. Dog kan 50 % af den braklagte randzone udgøres af småbiotoper og andre naturarealer.

Du kan søge om tilskud til braklagte randzoner, langs alle søer over 100 m2 og åbne vandløb 3).

Tilskuddet kan kombineres med tilskud til udtagning under enkeltbetalingsordningen og skal tilskynde landmænd til at anvende deres brakforpligtelse langs vandløb og søer.

Bræmmekort

Hvis du ønsker at se hvor der skal være 2 meter dyrkningsfrie bræmmer kan du søge oplysningerne på vores digitale kort: www.webkort.randers.dk  Bræmmekortet er udviklet af NaturErhvervstyrelsen, hvor der gøres opmærksom på at kortet betegnes som vejledende og  kan være fejlbehæftet.   Er du som lodsejer i tvivl om, hvorvidt du skal have dyrkningsfrie bræmmer langs vandløbet, er du velkommen til at kontakte Randers Kommune, Natur og Miljø på natur@randers.dk.

Henvisninger

I Miljøministeriets bekendtgørelse om vandløb også kaldet vandløbsloven, (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007), er udlægning af en lovpligtig vandløbsbræmme på 2 m indarbejdet i lovens § 69 om bræmmer langs vandløb. Ændring trådte i kraft den 1. juli 1992. På By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside kan man se Miljøministeriets vejledning om bræmmer langs vandløb og søer.

Naturlige vandløb er vandløb der kan ses på ældre kort. Ældre kort kan bl.a. ses på Randers Kommunes hjemmeside under kort og planer, digitale kort på adressen webkort eller på miljøportalen.

På FødevareErhvervs hjemmeside kan man se Ministeriets tilskudsguide til bl.a. Braklagte randzoner.