Endelig vedtagelse af vandløbsregulativer

Randers Kommune har besluttet, at vedtage udkastene til de nedenstående vandløbsregulativer.

Endelig vedtagelse af vandløbsregulativer

Randers Kommune har besluttet, at vedtage udkastene til nedenstående vandløbsregulativer. De endelige regulativer vedtages med hjemmel i vandløbslovens § 12 (LBK nr. 127 af 26/01/2017 ) og § 6 i Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb (BEK nr. 919 af 27/06/2016). Regulativerne har været fremlagt til gennemsyn på kommunens hjemmeside i minimum 8 uger. Samtlige lodsejere og flere organisationer er blevet orienteret om dette. Eventuelle indkomne bemærkninger og indsigelser i den 8 uger lange gennemsynsperiode har Miljø- og Teknikudvalget forholdt sig til.

Følgende vandløbsregulativer er vedtaget med 4 ugers klagefrist fra nævnte dato:

Der er pt. ingen regulativer til endelig vedtagelse.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vandløbslovens kapitel 16.

Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

  1. Ansøger

  2. Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

  3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af:

  1. Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen

  2. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø

  3. Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages af de personer m.v., der er nævnt i ovenstående punkt 1, 2 og 4-6.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljø- og fødevareministerens nærmere bestemmelse.

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail natur@randers.dkeller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Odinsgade 9, 8900 Randers C. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Må tilladelse/godkendelse udnyttes, hvis jeg klager?

En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, førend klagefristen udløbet, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager vedr. broer, overkørsler og krydsning af vandløb eller lignende uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages, når sagen angår foranstaltninger, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.