Når du spuler dine dræn

Når du renser dine dræn skal du huske at være opmærksom på, at det materiale der sidder i drænsystemet, ikke spules direkte ud i vandløbet.

Undgå sand i vandløbet når du spuler dine dræn

Når du renser dine dræn skal du huske at være opmærksom på, at det materiale der sidder i drænsystemet, ikke spules direkte ud i vandløbet.

Jord og sand vil aflejres i vandløbsbunden og vandre som sandbanker i gennem vandløbssystemet.

I forhold til lodsejerne langs vandløbene, vil den hævede vandløbsbund forringe de afvandingsmæssige forhold. Enten ved at vandløbets bund kommer til at ligge højere eller fordi drænrørene direkte bliver begravet i sand.

Sandbankerne kvæler de eventuelle fiskeæg der ligger i vandløbsbunden og forringer de fysiske forhold i vandløbet væsentligt. 

Samtidig vil områder med jernholdig jord, lede store pulser af jern ud i vandløbssystemerne, ved spuling af dræn. 

Vandløbsmyndigheden henstiller hermed til at Miljøbeskyttelseslovens § 27 ikke overtrædes.

Derfor skal drænspuling foregå ved at det vand og materiale der spules ud af dræn systemet – ledes op på de tilstødende arealer, hvor sand, jern og jord vil udfælde før det når vandløbet.

Dræning i okkerpotentielle områder 

For at beskytte vores vandløb, må der i okkerpotentielle områder ikke drænes eller udgrøftes, uden forudgående ansøgning og tilladelse fra kommunen. Ved dræning og udgrøftning forstås enhver aktivitet herunder ændringer, vedligeholdelse og reparation, der sænker grundvandsstanden.

De områder, der er udlagt som okkerpotentielle områder, kan ses på webkort Randers.

Godkendelse til dræning i okkerområder kan være betinget af, at der etableres anlæg til rensning for okker. Denne afgørelse træffes af Miljøministeriet.

Hvis arealet, der ønskes drænet, samtidig er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 eller ligger i et Natura 2000-område, må der ikke graves eller på anden måde ændres på arealets tilstand uden dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

På Kommunens hjemmeside kan du ligeledes se hvilke arealer, der er beliggende i N-2000 områder.

Et areal der ikke er i årlig omdrift kan være omfattet af NBL § 3. Kontakt kommunen for nærmere afklaring.