Vedligeholdelse af dræn og rørlagte vandløb

Vedligeholdelse af dræn og rørlagte vandløb skal udføres således, at der ikke sker udledning af spulevand og sedimenter til vandløbet.

Undgå sand i vandløbet når du vedligeholder dine dræn

Når du vedligeholder dine dræn og rørlagte vandløb, skal du huske at være opmærksom på, at det materiale der sidder i drænsystemet, ikke spules direkte ud i vandløbet. Jord og sand vil aflejres på vandløbsbunden og danne sandbanker. Sandbankerne vil være medvirkende til at forringe afvandingen fra de omkringliggende arealer, enten ved at vandløbets bund kommer til at ligge højere eller fordi drænrørene direkte bliver begravet i sand.

Det sediment som skyller med dræn og rørlagte vandløb ud i vandløbet kan medføre, at ørredfiskeæg der ligger i gydebankerne går til. Det er det samme sediment, som skal opsamles når du spuler drænene. De fysiske forhold i vandløbet vil forringes væsentligt på grund af ekstra oprensninger og sandaflejringer på sten- og grusbund. Det anbefales derfor, at der etableres sandfangsbrønde ved alle drænudløb. Sørg for at vedligeholde disse jævnligt.  

Hvis du er i et område med okker i jorden, skal du være opmærksom på, ikke at lede spulevand indeholdende jernholdige materialer ud i vandløbet.  

Opsaml altid spulevandet og udspred det på arealer, hvor der ikke er risiko for direkte udledning til vandløbet.

Dræning 

For at beskytte vores vandløb, må der i okkerpotentielle områder ikke drænes eller udgrøftes, uden forudgående ansøgning og tilladelse fra kommunen. Ved dræning og udgrøftning forstås enhver aktivitet herunder ændringer, vedligeholdelse og reparation, der sænker grundvandsstanden.

De områder, der er udlagt som okkerpotentielle områder, kan ses på webkort Randers.

Godkendelse til dræning i okkerområder kan være betinget af, at der etableres anlæg til rensning for okker. Denne afgørelse træffes af Miljøministeriet.

Hvis arealet der ønskes drænet, endvidere er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 eller ligger i et Natura 2000-område, må der ikke graves eller på anden måde ændres på arealets tilstand uden dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

webkortet kan du se hvilke arealer, der er beliggende i N-2000 områder, hvilke der er registreret som naturbeskyttede og hvilke der ligger i områder med lavbund og okker.

Et areal der ikke er i årlig omdrift kan være omfattet af NBL § 3. Kontakt kommunen for nærmere afklaring.

Husk altid at kontakte kommunen hvis du skal dræne - også selv om dræningen er omfattet af den frie dræningsret, da der kan være forhold, der kræver tilladelse, vvm-screening eller lignende.