Om vandløb

For at sikre vandløbenes evne til at lede vand væk gennemføres der i næsten alle vandløb en vedligeholdelse.

Alle vandløb er omfattet af vandløbsloven, der har til formål at sikre at vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til de natur- og miljømæssige forhold som fremgår af vandløbenes målsætning, vandkvaliteten.

Udpegede vandløb er også omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, der beskytter mod ændringer af tilstanden bortset fra sædvanlige vedligeholdelsesarbejder.

Vandløbenes miljøkvalitet er fastsat efter planlovens bestemmelser og inddelt i:

  • skærpet målsætning A,
  • fiskevandsmålsætning B1, B2, B3 og
  • lempet målsætning C, D, E og F.

For vandløb med målsætning A og B gælder, at vandkvaliteten skal være god, og grøden skal skæres skånsomt, så der efterlades skjul og gode levesteder for fisk og smådyr.

Vandløbsloven opdeler vandløb i offentlige og private vandløb

For offentlige vandløb er bestemmelserne for det givne vandløb vedtaget og samlet i et vandløbsregulativ, som beskriver vandløbets beliggenhed, dimension og vedligeholdelse. 

Regulativet for det enkelte vandløb ses under vandløbsregulativer.

Offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen ved egne åmænd eller vandløbsentreprenører. Vandløb vedligeholdes af kommunen efter bestemmelserne i vandløbsregulativet. 

Ønsker lodsejere eller andre med interesser i vandløb og offentligt syn skal henvende sig til Natur og Landbrug i oktober måned. 

Private vandløb har ikke regulativ.

Private vandløb naturplejes eller vedligeholdes af bredejeren.

Vedligeholdelsen skal ske med behørig hensyntagen til vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Skal vandløbet oprenses ud over det sædvanlige, kræves en tilladelse fra kommunen.