Private vandløb

Vedligeholdelse af private vandløb. Denne side henvender sig til ejendomme, som selv vedligeholder vandløb. Vedligeholdes vandløbet skånsomt, øges naturværdierne i og omkring vandløbet og andre tilknyttede vådområder.

Vandløbet

Vandløb er også dræn, grøfter, kanaler, rørledninger, damme og søer. Alle kan være levesteder og spredningsveje for dyr og planter.

Vandløb som er hjemsted for ørred skal vedligeholdes skånsomt. Ørred findes i vandløbet, når bunden er varieret med huller og stryg, sten- og grusbund, skjul i brinker og vegetation, og når føden er tilstede.

Selvom vandløbet kan tørre ud om sommeren, er der stadig behov for sten- og grusbund, grøde og anden form for substrat, som er vigtige betingelser for smådyrs trivsel.

Hvor vandløbet vedligeholdes skånsomt, skal det ske under hensyn til afvandingsinteresser og til natur og miljø i og omkring vandløbet. Påvirkningen af det naturlige dyre- og planteliv skal være begrænset.

Kunsten er, at få en frisk strømmende bæk, så arbejder den og holder strømrenden fri for grøde og sand.

Husk at vandløb kan være omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 - Her må du godt vedligeholde, men ikke fjerne mere materiale end du tidligere har gjort.

Brug le og skovl, vedligehold med fornuft og måde. Plant rødel og forøg livskvaliteten for smådyr.

Indretning af vandingssted 

Anlægges vandingstedet korrekt så undgås, at brinken ødelægges ved nedtrædning og materialer mm skylles ud i vandløbet for senere at blive aflejret på ofte utilsigtede steder. Aflejret sand og jord skal fjernes af bredejeren.

10 gode råd om vedligeholdelse af vandløb

  1. Begræns vedligeholdelsen mest muligt og vedligehold således, at vandløbet ikke uddybes unaturligt eller gøres bredere end tidligere.

  2. Vedligehold med håndkraft i helt små bække og brug kun maskine, hvis det er strengt nødvendigt. Maskine bruges med omtanke og kun,hvor der er aflejringer.

  3. Skær kun grøden i strømrenden og maksimalt i 2/3 af vandløbets bredde. Dog skal der sikres frit afløb fra lovligt etablerede dræn, øvrige rørledninger og tilløb. Ved grødeskæring skal det tilstræbes at følge eller opbygge et slynget forløb i strømrenden. Store sten kan hjælpe til.

  4. Saml afskåret grøde op. Grøden må ikke lægges så tæt på vandløbet, at der er risiko for at saft fra grøden strømmer ud i vandet.

  5. Foretag kun grødeskæring i perioden fra 1. juli til 1. oktober.

  6. Begræns oprensningen til strømrenden og fjern kun omfattende slam- og sandaflejringer. Grove bundmaterialer som grus og sten må ikke oprenses/fjernes.

  7. Rens kun op i perioden 1. august til 1. november.

  8. Grav ikke i brinken, medmindre det er absolut nødvendigt. Skal der graves, så lav skråningen så flad som muligt.

  9. Bevar bredvegetationen og de skyggegivende træer og buske langs vandløbet i bræmmen.

  10. Hold afstand til vandløbet. Vandløbsbræmmen til dyrket mark og  til indhegnet græsareal skal være 2 m.

Skal der graves i sten- eller grusbund, i stabile brinker, fritlægges rørlagte dræn/rørstrækninger eller fældes træer kan det evt. kræve en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Natur og Landbrug informerer og rådgiver gerne om gældende krav til vedligeholdelse.