Afgørelse om reducering af åbeskyttelseslinje indenfor lokalplan 131-L.

Afgørelse om reducering af åbeskyttelseslinje indenfor lokalplan 131-L. Miljøstyrelsen har godkendt Randers Kommunes ansøgning

31. marts 2017 - Oprettet af Nguyet Le

Miljøstyrelsen har reduceret åbeskyttelseslinjen indenfor lokalplan 131-L.

Baggrund

Langå Kommune har i 1986, i forbindelse med lokalplan 131 -L, ansøgt fredningsstyrelsen (daværende myndighed) om ophævelse af naturfredningsloven åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen. Fredningsstyrelsen var indstillet på at ophæve linjerne i brev af 20.08.1986. Dog er der muligvis sket en forglemmelse eller fejl ved ophævelsen af åbeskyttelseslinjen i brev af 18.09. 1986., hvor det kun var skovbyggelinjen, der blev ophævet indenfor lokalplanen.
Derfor har Randers Kommune genansøgt om at få åbeskyttelseslinjen formelt ophævet indenfor lokalplanen.
Miljøstyrelsen har i afgørelsen lagt vægt på, at den ansøgte reduktion ikke vurderes at være i strid med de landskabelige interesser, som naturbeskyttelseslovens § 16 tilsigter at beskytte.

Der er tale om et mindre areal af lokalplanen der er beliggende indenfor åbeskyttelseslinjen. Skovbyggelinjen er allerede reduceret.
Miljøstyrelsen har endvidere lagt vægt på, at styrelsen ikke har grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at den ansøgte reduktion af bygge- eller beskyttelseslinjen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt kommunens vurdering af, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område.

Afgørelsen

Dermed ophæver styrelsen åbeskyttelseslinjen.

Styrelsens afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.