Begrænsning af adgang

Natur er først rigtig godt, når man kan bevæge sig rundt i den. Nogle steder vil du måske opleve, at der kan være begrænset adgang til naturområder. På denne side kan du læse om mulighederne for at færdes i naturen i Randers kommune.

Naturbeskyttelseslovens kapitel 4 finder du en række bestemmelser om mulighederne for at færdes i naturen.

Loven skal sikre, at vi alle har adgang til naturen, og den drejer sig blandt andet om adgangen til strande, skove, udyrkede arealer, klitfredede arealer samt veje og stier i det åbne land.

Nogle steder kan du opleve, at der kan være begrænset adgang til naturoplevelser. Det skyldes, at lodsejerne kan søge om at få begrænset adgangen til at færdes f.eks. ad en vej, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv.

Du har mulighed for at klage

Som organisation og enkeltperson kan du indgive en klage over skiltning om adgangsforbud og lignende, hvis de mener, dette ikke er i overensstemmelse med loven.

Klagen sender du til:
Randers Kommune
Natur og miljø
Laksetorvet
8900 Randers

Det er vigtigt, at du i klagen redegør for problemstillingen samt vedhæfter et kort, der viser arealets/vejens beliggenhed.

Hvis Randers kommune tilsidesætter et forbud mod færdsel, kan dette påklages til Naturklagenævnet af:

  • ansøgeren
  • ejeren af ejendommen (undlades, hvis denne er identisk med ansøger)
  • offentlige myndigheder
  • lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
  • landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.

Du kan klage, hvis du er blevet pålagt at fjerne din skiltning om begrænset adgang til et naturområde, hvis du mener, at lukningen har været lovligt foretaget. Kommunen fører tilsyn med, at adgangsbestemmelserne overholdes og sørger for, at ulovlige forhold bliver lovliggjort. Du kan læse mere i folderen 'Naturen må gerne betrædes - men træd varsomt'.