Fældning og beskæring

Hvis du, når du bevæger dig rundt i den smukke natur i Randers kommune, skulle opleve syge, døde eller beskadigede træer, kan du give os et praj. Oplever du træer og beplantning, der kan være til gene på vores kommunale grønne arealer, så hører Natur og Miljø meget gerne fra dig.

Skriv en mail til natur@randers.dk eller giv os et praj her.

Træfældningspolitikken for Randers Kommune vedtaget den 1. november 2007

Randers er en smuk by omgivet af mange grønne områder. Karakteristisk for disse områder er, at det typisk er træer og beplantninger, der skaber rammerne og volumen på arealerne. Træerne er med til at skabe oplevelser, struktur og variation i landskabet og i byerne. Træerne danner desuden forbindelseslinier mellem de grønne områder og er vigtige for dyrelivet. Træerne er derfor vigtige elementer for Randers Kommune at bevare, ikke kun af arkitektoniske årsager, men også af biologiske.

Nærværende træfældningspolitik skal være med til, i forbindelse med driften af de grønne områder, at bevare og forbedre de nuværende og kommende træbevoksninger og enkeltstående træer i Randers Kommune.

Træfældningspolitikken skal danne grundlag for håndtering af henvendelser fra grundejere der ønsker beskæring og fældning af træer på kommunale arealer.

I forbindelse med ønsker om fældning af træer, skal der i hvert enkelt tilfælde ske en faglig vurdering i afdelingen for Natur og vand.

For hver sag bliver afgørelsen taget på følgende grundlag:

  • en besigtigelse at træet, hvor der vil ske en vurdering af træart, alder, sundhed, placering, æstetik og funktion.
  • en vurdering af væsentlige gener eller farer for den pågældende grundejers ejendom og sikkerhed.
  • om træet står i fredskov og derfor er underlagt skovloven af 1989/97.
  • om en eventuel beskæring eller fældning indgår i den normale drift af området.

Der vil ikke blive imødekommet ønske om beskæring og fældning af vitale træer, hvis årsagen alene er:

  • manglende udsigt
  • skygge på grunden
  • nedfaldne blade, kviste og frø på hustage og i haver
  • træernes afsondring af harpiks og safter
  • antenne- og parabolforhold

I forbindelse med den løbende gennemgang af de grønne områder, vil afdelingen for Natur og vand vurderer træernes tilstand. Konstateres der hærværk eller selvtægt på kommunens træer vil det blive efterforsket for at finde, hvem der har forårsaget hærværket. Finder vi de skyldige, vil de blive pålagt erstatning for tabet. Det vil ske ud fra de gældende normer for værdisætning af træer, udarbejdet af Forskningscenteret for skov- og landskab.

I Randers Kommune plantes løbende nye træer og det er vigtigt at komme i dialog med borgerne, således at mennesker og træer trives sammen.

Med disse retningslinier for beskæring og fældning af træer, vil Randers Kommune fortsat kunne bevare og styrke det smukke særpræg, som byen er kendt for.

Vedtaget af Teknisk Udvalg 1. november 2007.