Om beskyttet natur

I Danmark har vi en lang tradition for at beskytte og bevare de danske naturtyper, sammen med de dyr og planter der lever der.

Mange af vores smukke, åbne naturområder er formet af tidligere tiders brug. Hvis brugen af disse arealer ophører eller ændres, risikerer vi at ødelægge naturen og at de arter der normalt lever der vil forsvinde. De naturtyper det drejer sig om er:

  • heder
  • moser og kær
  • strandenge
  • enge
  • overdrev
  • søer og vandhuller
  • vandløb

Disse naturtyper er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Endvidere findes der en række internationalt udpegede områder (Natura 2000 områder) og sjældne dyrearter (bilag IV-arter), som kræver særlig beskyttelse.

Har jeg beskyttet natur på min ejendom?

For at undgå at man utilsigtet kommer til at ødelægge beskyttet natur, er det vigtigt at vide om man ejer eller er bruger af sådan natur. 

Som landmand har du et særligt ansvar for driften og bevarelsen af de beskyttede naturområder. Det er også dit ansvar at være opmærksom på arealernes status.

Beskyttelsen indebærer at der ikke må foretages ændringer i naturområdets tilstand uden tilladelse fra kommunen.

Kontakt altid kommunen før du sætter ploven i et upløjet areal, ændrer tilstanden, eller øger driften på et areal der kan være naturbeskyttet.

kommunens digitale kort kan du se de registrerede § 3 områder. Registreringen er kun vejledende. Det er ikke alle beskyttede områder, som er registreret i kortet. Det er altid den aktuelle tilstand af området, som afgør om området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Er du i tvivl om du har beskyttet natur på din ejendom, eller om en aktivitet er omfattet af naturbeskyttelsen så kontakt kommunen.

Du kan benytte skemaet "Forespørgsel om §3 status " til at spørge kommunen, om et areal eller en aktivitet er omfattet af naturbeskyttelsen. Kommunen skal svare på denne henvendelse inden 4 uger.

Læs mere

Du kan læse mere om hvad du kan gøre for at beskytte naturen, og hvordan du skal forholde dig i forhold til lovgivningen mm. her på Randers kommunes naturportalen under de forskellige naturtyper.