Om Bilag IV

I Randers Kommune findes følgende bilag IV-arter: Løgfrø, Strandtudse, Spidsnudet frø, Stor Vandsalamander, Markfirben, Odder, flagermus samt Grøn Kølleguldsmed.

Beskyttede arter - Bilag IV arter. 

"Bilag IV-arter" er den dagligdags betegnelse for planter og dyr, der er opført på EF-habitatdirektivets bilag IV. Arterne på dette bilag er strengt beskyttede i hele EU. Medlemslandene skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må fx ikke fanges ind, deres æg ikke indsamles og deres yngle- og rasteområde må ikke ødelægges.

Link til kommunens paddeovervågningsrapporter