Strandtudse

Strandtudse er en lille, tyk tudse med ujævn, vortet hud og som regel en tydelig gul rygstribe.

Strandtudse findes især spredt langs kysterne i det meste af landet. Den yngler typisk i grusgravssøer uden vegetation, på oversvømmede strandenge, i klitlavninger og andre sommerudtørrende pytter, hvor der ikke lever fisk eller andre rovdyr. Vandet skal helst være lunt, og den foretrækker derfor helt fritliggende, lavvandede vandhuller, der hurtigt bliver varmet op af solen.

Den kan yngle i vandhuller med et saltindhold på op til 4 promille, hvor det er de færreste andre vandhulsdyr der kan følge med. Strandtudse var tidligere ret almindelig, men er gået stærkt tilbage, blandt andet på grund af kystsikring og dræning, der forhindrer at der opstår nye vandhuller på strandengene.

I Randers kommune er der gamle registreringer langs med nordsiden af Randers Fjord, disse er imidlertid gamle observationer, og Randers kommune har gennem en årrække eftersøgt den langs med fjorden uden held. Det er kommunens vurdering at arten er uddød her, i år 2010 fandt kommunen imidlertid en indlandsbestand i en nedlagt grusgravssø nær Gassum.

Bestanden er lille og skrøbelig, hvorfor kommunen er gået i gang med et artsopformerings program se mere info om strandtudseprojektet.