Sikring af ejendommen

Grundejer har pligt til at sikre og renholde grund og bygninger, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Det gælder såvel parcelhusejere, gårdejere som ejere af udlejningsejendomme.

Grundejer har pligt til at sikre og renholde grund og bygninger, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Det gælder såvel parcelhusejere, gårdejere som ejere af udlejningsejendomme. Affald og skrammel skal fjernes og ejendommen i det hele taget holdes ryddelig, både indendørs og udendørs. Udendørs oplag bør placeres længst muligt fra bygninger. Generelt skal huller og revner i bygninger repareres.

Spiseligt affald og foder må ikke ligge og flyde udendørs og skal generelt opbevares utilgængeligt for rotter og andre dyr. Særligt ved hønsehold og ved udlægning af foder til vilde fugle er der risiko for rotter, hvis du overfodrer. Fjern altid overskydende foder.

Har du rotter?

Hvordan bekæmpes rotter?

Bekæmpelse af rotter med gift og fælder må kun foretages af en autoriseret rottebekæmper. 

Forkert anvendt gift kan gøre rotterne modstandsdygtigt overfor giften og kan være til fare for andre dyr og for mennesker. Det er kommunens ansvar, at der foretages en effektiv rottebekæmpelse.

Alle ejer af grunde i kommunen betaler en årlig afgift for bekæmpelse af rotter. Afgiften opkræves sammen med ejendomsskatten.  

En anmeldelse om rotter resulterer altid i et besøg fra den kommunale rottebekæmpelse. Rottebekæmperen vurderer, om der er tale om rotter og iværksætter den fornødne bekæmpelse ved udlægning af gift og opsætning af fælder. Såvel besøg som bekæmpelse er uden yderligere udgift for grundejeren.

Hvis rotterne kommer fra brud på kloakken på egen grund, pålægges det ejeren at reparere denne. Er der brud på det offentlige kloaksystem, er det kommunens ansvar at reparere kloakken og afholde udgifterne.  

Læs mere om rottebekæmpelse på Naturstyrelsens hjemmeside. For bekæmpelse af andre skadedyr end rotter skal henvendelse ske til privat skadedyrsbekæmpelsesfirma. Se evt. punktet Skadedyr.