VVM- screeningsafgørelser for fire Natura2000-områder

Randers Kommune

20. oktober 2016 - Oprettet af Nguyet Le

Randers Kommune træffer hermed afgørelse om at ”udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for nr. 229 Bjerre Skov og Haslund Skov, nr. 30 Lovns Bredning,Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk, nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord og N223 Kastbjerg ådal”, ikke er omfattet af §4, stk. 4 i lov om miljøvurdering af planer og programmer (her efter miljøvurderingsloven) og at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering. I kan læse hele afgørelsen med klagevejledning her.

Bilag til grund for afgørelsen.