Anmeldeordning

Er du lodsejer af arealer inden for Natura 2000-områder, skal du være opmærksom på, at bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter kræver en forudgående anmeldelse til enten kommunen eller Naturstyrelsen (skovbevoksede fredskovsarealer), også selvom de ikke normalt kræver tilladelse eller lignende.

Ejere af anden jord end skovbevoksede fredskovsarealer 

Efter naturbeskyttelseslovens § 19 b skal ejere anmelde en række særlige driftsændringer eller aktiviteter til kommunalbestyrelsen, ifølge lovens bilag 2.

Følgende aktiviteter skal anmeldes

1. Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder. 

2. Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov. 

3. Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i naturbeskyttelseslovens § 3.

4. Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder. 

5. Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på klitter. 

6. Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter. 

7. Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

8. Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslet. 

9. Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning. 

10. Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje. 

11. Etablering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj).

Kommunen skal svare på henvendelsen inden 4 uger fra modtagelsen af anmeldelsen.

Ejere af skovbevoksede fredskovsarealer

Efter skovlovens § 17 skal ejere med skovbevoksede fredskovsarealer anmelde en række særlige aktiviteter til Naturstyrelsen, se lovens bilag 1.

Nærmere oplysninger hos Naturstyrelsen og skema til anmeldelse.