Om vådområder

Vådområder skal forbedre forholdene for naturen.

I den våde eng er der sjapvand engens vandspejlet ligger lige under jordoverfladen. I perioder med nedbør kan vådområdets vandspejl ligge over jordoverfladen. I andre tilfælde kan engen være helt vanddækket.

Vådområder er med til at give mere variation og dermed flere levesteder og mere føde til vildt. Allerede kort tid efter etableringen af vådområdet vil faunaen have reageret i form af flere og nye arter. Det tager normalt lidt længere tid før en varieret flora indfinder sig.

Vådområder placeres normalt hvor jorden ikke kan udnyttes til landbrug eller beplantning. Enten fordi jorden generelt er for våd, eller fordi der forår og efterår i perioder står blankt vand på arealet. Det er som regel i lavninger med overfladeafstrømning fra tilstødende arealer, i områder hvor grundvandet står meget højt, eller hvor der er trykvand i jorden.

Det kan også være på steder, hvor jorden har sat sig på grund af tidligere dræninger.

Vådområderne har bl.a. den egenskab, at de ved hjælp af naturligt forekommende bakterier kan omdanne nitrat til luftformigt kvælstof, som er uskadeligt.