Vådområde og lavbundsindsatsen i vandområdeplanerne.

Kvælstof- og fosforvådområder er med til at reducere mængden af kvælstof- og fosforudledning til de danske kystvande, fjorde og søer, hvor næringsstofferne skaber miljøproblemer. Udtagning af lavbundsjorder bidrager både til sikring af biodiversitet, reduktion af kvælstofudvaskning og lavere udledning af drivhusgasser.

N- og P vådområder:

Vådområdeordningerne er tilskudsordninger til at genskabe naturlige vandforhold de steder i landskabet, som er velegnede til det, for derved at mindske kvælstof- og fosforudledningen til eksempelvis indre fjorde. Vådområdeprojekter placeres på lavtliggende landbrugsarealer, som omdannes til natur. Indsatsen sker i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv og er en del af det danske landdistriktsprogram 2016-20, der overordnet set har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. 

Etableringen af kommunale vådområdeprojekter skal som udgangspunkt ske gennem en frivillig aftale med dig som lodsejer. Kommunen vil derfor altid kontakte dig som lodsejer, hvis din ejendom er en del af et muligt vådområdeprojekt. Du har følgende muligheder for at indgå en frivillig aftale: Salg af projektjorden Salg af projektjord med efterfølgende mulighed for at købe ny landbrugsjord Beholde projektjorden med mulighed for at indgå en aftale om 20-årigt tilskud til fastholdelse af vådområde.

Du kan læse mere om vådområder her: http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/den-kommunale-vaadomraadeindsats/

Lavbundområder:

Lavbundsordningen er en tilskudsordning til udtagning af lavbundsjorder med det formål at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser, reducere udledningen af kvælstof til kystvande og genskabe eller forbedre natur. Udtagningen er målrettet landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder, de såkaldte organogene jorder med mindst 12 % organisk kulstof.

Etableringen af kommunale lavbundsområder skal som udgangspunkt ske gennem en frivillig aftale med dig som lodsejer. Kommunen vil derfor altid kontakte dig som lodsejer, hvis din ejendom er en del af et muligt lavbundsområde. Du har følgende muligheder for at indgå en frivillig aftale: Salg af projektjorden Salg af projektjord med efterfølgende mulighed for at købe ny landbrugsjord Beholde projektjorden med mulighed for at indgå en aftale om 20-årigt tilskud til fastholdelse af lavbundsområde.

Du kan læse mere om lavbundsområder her: http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/udtagning-af-lavbundsjorder/

Yderlige information kan fås hos Biolog Lars Sandberg, telefon 8915 1856 eller  lars.sandberg@randers.dk

Kvælstof vådområde Venning

Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Projektet er beliggende i et privat pumpelag ved Nørreåen, pumpelagets ejere henvendte sig til Randers kommune, med interesse for at omdanne det til et vådområde.

Randers Kommune har derfor søgt og fået bevilliget penge til, at igangsætte en forundersøgelse.

Forundersøgelsen er igangsat.

Der kan læses mere om den Europæiske Landbrugsfond her : https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_da

Fosfor vådområde ved Fussing sø

Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Projektet er beliggende i oplandet til Fussing sø, hvor der iflg. Vandområdeplanen skal findes ca. 109 kg fosfor.

Randers Kommune har derfor søgt og fået bevilliget penge til, at igangsætte en forundersøgelse.

Forundersøgelsen er igangsat.

Den omtrentlige afgrænsning af området kan ses her :

Der kan læses mere om den Europæiske Landbrugsfond her : https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_da

Kvælstof vådområde Tvede å

Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Projektet er beliggende i Tvede å dalen nedstrøms Tvede by og udad imod fjorden. Der har tidligere været et projekt i dette område som Århus Amt skrinlagde. Det er dette projekt som Randers kommune og en lodsejer har valgt at vække til live igen, det vil blive opdateret og nyplanlagt.

Randers Kommune har derfor søgt og fået bevilliget penge til, at igangsætte en forundersøgelse.

Forundersøgelsen er igangsat.

Der kan læses mere om den Europæiske Landbrugsfond her : https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_da

Kvælstof vådområde Kåtbæk

Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Projektet er beliggende i den øverste del af Kåtbæk, det dækker et rørlagt vandløb fra Neder Gassum. Forundersøgelsen er startet op i et forsøg på, at løse en række afvandingsmæssige udfordringer som lodsejerne har i dette område.

Randers Kommune har derfor søgt og fået bevilliget penge til, at igangsætte en forundersøgelse.

Forundersøgelsen er igangsat.

Der kan læses mere om den Europæiske Landbrugsfond her : https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_da

Lavbundsområde Bjerregravmose

Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Projektet er beliggende i mosen mellem Vasevej og Viborgvej, projektet er startet op på baggrund af henvendelser fra flere lodsejere i området, som har store udfordringer med afvandingen pga. sætninger af jorden i området samt en øget grundvandstandsdannelse pga. øget nedbør.

Randers Kommune har derfor søgt og fået bevilliget penge til, at igangsætte en forundersøgelse.

Forundersøgelsen er igangsat.

Den omtrentlige afgræsning af projektområdet kan ses her:

Der kan læses mere om den Europæiske Landbrugsfond her : https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_da

Lavbundsområde Asfergmose

Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Projektet er beliggende i Asfergmose, det er igangsat efter at Randers kommune har forespurgt

Randers Kommune har derfor søgt og fået bevilliget penge til, at igangsætte en forundersøgelse.

Der er søgt midler til, at igangsætte en forundersøgelsen.

Den omtrentlige afgrænsning af projektområdet kan ses her:

Der kan læses mere om den Europæiske Landbrugsfond her : https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_da