Om skoven

En bynær skov ved Randers

Klik her for stort kort (pdf) Den 20 hektar store skov ved Lykkeshøj mellem Romalt og Paderup indgår i det stort anlagte skovrejsningsprojekt ”Randers Sønderskov”. Lykkeshøj Skov i den nordlige del af Randers Sønderskov blev plantet i 1990-93 og omfatter omkring 45 hektar ny og meget bynær skov. I fremtiden vil der samlet blive etableret omkring 260 hektar skov og natur i området til glæde for både miljøet, dyr og mennesker.

Lykkeshøj Skov blev plantet i 1990-93 på tidligere markarealer. Undergrunden, som også rummer væsentlige bynære vandressourcer, er ganske varieret:

I den vestlige del leret jordbund og mod øst og syd findes magert grus. Råstofgravninger har gennem de seneste årtier ændret området øst for skoven markant. Når råstofgravningerne afsluttes bliver området løbende reetableret. Herved opstår et spændende, nyt menneskeskabt og kuperet terræn med blandt andet søer og overdrev, som også giver også plads til skovrejsninger.  

Lykkeshøj Skov har en varieret bevoksning - væsentligst med løvtræer: Bøg, eg ahorn, lind og ask danner sammen med bælter af blomstrende kirsebær, hyld og tjørn et smukt og varieret skovbillede. Trævalget giver også fine muligheder for områdets dyre- og planteliv. I skovens nordøstlige hjørne - nord for shelterpladsen - findes også en beplantning med oprindelig dansk skovfyr.

Skoven drives som naturnærskov med hovedvægt på rekreative formål. Efterhånden som skoven er vokset helt til, vil der gradvis opstå en større aldersvariation i træbevoksningen. Selvsåede træer - både fra området og bragt til området med vinden, fugle og dyr - vil også skabe endnu større variation i bevoksningen. På sigt opstår der også spændende områder med for eksempel væltede træer, som får lov at ligge til en naturlig, langsomt omdannelse til glæde for både dyr og planter. 

Skovarealet ved Lykkeshøj beskytter vigtige grundvandsressourcer under de tidligere markarealer og bidrager til omsætningen af byens CO2. Skoven har også allerede nu stor betydning som nærrekreativt område for den nærliggende bebyggelse og fungerer fint i forbindelse med Lykkeshøj Ridecenter.
Randers Kommune ejer og driver skoven, som indeholder et stort, sammenhængende og velafmærket stisystem for såvel gående / cyklende færdsel – og er du til hest findes også et meget flot net af ridestier.

Skovturen til Lykkeshøj giver dig også mulighed for frit at benytte det fine shelter til overnatning samt den afmærkede bålplads og ophold i det fri. Informationsskiltning her - og ved alle indgange til skoven - fortæller mere om skoven og korrekt brug af området.

GOD TUR!

Info skilt (pdf)

Flink af natur - på mountainbike i skoven.