Strategi for friluftsliv

Fremtidens friluftsliv handler om dig, og hvordan du mener, at friluftslivet skal udforme sig. Uanset om du drømmer om flere steder at ro i havkajak, stille natursteder til afslapning, primitiv overnatning eller at være aktiv alene eller sammen i naturen.

Randers Kommune har mange tilbud om friluftsliv i naturen og i byen - og en lang tradition for at foreninger og ildsjæle er med til at sætte deres præg på friluftslivet og anvendelsen af naturen.

Arbejdet med at udforme en strategi for Fremtidens friluftsliv er allerede i fuld gang. I alt har mere end 100 borgere og foreninger, som har friluftslivet på sinde, deltaget i temaaftener på Randers Naturcenter og givet input til det videre arbejde med strategien for Fremtidens friluftsliv.

"Jeg er glad for det store fremmøde og de mange gode ideer, der kom på bordet. Det viser, hvor meget friluftslivet ligger alle på sinde. Der var en god energi på de to temaaftener - en energi som vi gerne vil have fortsætter, når vi til efteråret inviterer til workshops, hvor vi vil arbejde mere konkret med de input vi har fået, så vi kan få ideer ført ud i livet," siger naturvejleder Lars Maagaard, som har været tovholder på de to temaaftener på naturcentret.

Lars Maagaard fortæller, at det var stier, publikumsfaciliteter og adgang til naturen omkring Gudenå og Randers Fjord, der fyldte mest på de to temaaftener:

"Men der var også forslag om, at vi skal have mere vild natur i byens grønne områder og parker. Et forslag om at danne fællesskaber, som kan tage andre - eksempelvis ældre - med på tur i naturen. Der var også forslag om at skabe en platform for at dyrke forskellige former for motion i fællesskab i naturen. Og forslag om at den bynære fjord udnyttes bedre til sejlads og fiskeri - evt. med hjælp fra ældre mentorer. Begge aftener blev det desuden pointeret af flere, hvor vigtigt det er, at vores børn kommer ud at opleve naturen."

De mange ønsker, drømme og ideer, der blev samlet op på temamøderne, vil hen over sommeren blive samlet i "indsatsområder", som der kan arbejdes videre med på efterårets workshops.

Om de to temaaftener i maj:

1. Temamøde 25. maj - Friluftslivet i foreninger, i byen og på landet
Friluftslivsforsker Søren Præstholm fra Københavns Universitet holdt oplæg om friluftslivets betydning på land og i by. Herefter var de 62 deltagere i dialog om friluftsliv i grupper. 

Se Søren Præstholms oplæg her(pdf)

2. Temamøde 31. maj, Friluftslivet for børn, unge, ældre og sundhed
Lektor Søren Andkjær fra Syddansk Universitet, som forsker i børn og unges friluftsliv, holdt oplæg. Herefter var de 50 deltagere i dialog om friluftsliv i grupper.

Se Søren Andkjærs oplæg her(pdf)